Headlines

Functionarea GAL – ului

La nivelul GAL ului, organele asociației sunt:

• Adunarea generală;

• Consiliul director;

• Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori;

• Comitetul de selectare a proiectelor;

• Compartiment administrativ.

1) Adunarea generală

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociațiilor.
• Competența adunării generale cuprinde:
• Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;
• Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanțului contabil;
• Alegerea si revocarea membrilor consiliului de selecție;
• Alegerea si revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori.
• Adunarea generală se întruneste cel puțin o dată pe an si are drept de control asupra
celorlalte două organe precizate mai sus.
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv si statutului sunt
obligatorii chiar si pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat
împotriva.

2) Consiliul director
Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit si din persoane din
afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.
În exercitarea competenței sale, consiliul director:

  • a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului

de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si
proiectele asociației;

  • b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociației;
  • c) aprobă organigrama si politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel;
  • d) îndeplineste orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Consiliul director îsi poate elabora un regulament intern de funcționare. Nu poate fi membru al
consiliului director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate, orice persoană care ocupa o funcție de
conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca scop sprijinirea activității
acelei instituții publice.

3) Cenzorul sau după caz comisia de cenzori

În realizarea competențelor sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

  • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
  • b) întocmeste rapoarte si le prezintă adunării generale;
  • c) participă la sedințele consiliului director, fără drept de vot;
  • d) îndeplineste orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

4) Comitetul de selectare a proiectelor

Selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție, format din membrii GAL. În ceea
ce priveste selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv
pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din
parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat si societate civilă.
Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei grupurilor de
acțiune locală, este reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor.
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL si totodată pentru efectuarea
activităților de control si monitorizare, la aceste selecții va lua parte si un reprezentant al AMPNDR.
Comitetul de selecție a proiectelor va fi compus din 5 reprezentanți ai APL, 3 reprezentanți ai ONGurilor
si 3 reprezentanți ai firmelor private.
Comitetul de selecție va fi ales de Adunarea Generală si va avea 11 membri. Pentru fiecare membru
va fi prevăzut un membru supleant.

Top