Headlines

M1/2A

INVESTITII IN ACTIVE AGRICOLE

Beneficiari direcți

 • Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și co
  mpletările ulterioare)
 • Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale (în baza OUG nr. 44/2008
 • SNC; SCS; SA; SCA; SRL (în baza Legii nr. 31/1990 republicată
 • Societăți comerciale cu capital privat (în baza Legii nr. 15/ 1990)
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat
 • Societăți agricole, Societăți cooperative agricole și Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările, respectiv Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și completările ulterioare)
 • Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005) care deservesc intereselor membrilor

Toate aceste sunt obligate sa isi desfasoare activitatea in spatial GAL VALEA CRASNEI SI BARCAULUI

Tipuri de acțiuni eligibile

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor prin achiziţionarea unor utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale;
 • Investiții în procesarea produselor agricole, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei, procesarea fructelor pomicole proprii sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei prin construirea unei unităţi de procesare pentru fructe/legume sau carne (abator), construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe, carne sau a unei unităţi de procesare pentru semințe vegetale oleaginoase.
 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd 

Actiuni neeligibile

 • Achiziţia de clădiri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturii);
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Cheltuielile cu achiziția de cap tractor.
 • Cheltuielile privind producţia primară și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

Sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70%în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO.

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 100.000 Euro pentru achiziţia de utilaje şi echipamente agricole; pentru construirea/modernizarea spaţiilor pentru depozitare; pentru construirea/modernizarea de unităţi de procesare și construirea de centre de colectare.

Top