Headlines

Calendar Lansari

IMPORTANT!


CLARIFICĂRI PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE LA


GAL VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUISolicitanții se vor prezenta la sediul GAL cu 4 dosare:
Dosarul care va rămâne în posesia solicitantului - va conține documentele în original, urmând a fi restituit acestuia după semnarea conformității
Cele 3 dosare care rămân la GAL - vor conține în forma originală, următoarele documente:

Cererea de finanțare
Studiu de fezabilitate/ memoriu justificativ/plan de afaceri
Declarații pe propria raspundere
Toate celelalte documente existente în dosare vor fi ștampilate “Conform cu originalul”
Fiecare pagină va purta semnătura solicitantului în original în dreapta sus.

Dosarele vor fi scanate pe capitole conform opisului din dosar (CD-ul va conține și forma editabilă a cererii de finanțare).

 


Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atasate în


TREI EXEMPLARE pe suport de hârtie şi


TREI EXEMPLARE în copie electronică (prin scanare).


Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Studiul de fezabilitate/Proiectul tehnic. Studiul de fezabilitate/Proiectul tehnic trebuie să fie întocmit în conformitate cu legislația națională în domeniu.


Dosarul Cererii de Finanţare vor fi depuse personal, de către solicitantul proiectului, care se regăsește în Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare) sau de către un împuternicit, prin procura legalizată (în original) al responsabilului legal, depuse, pe suport tiparit, la Sediul Administrativ al Asociației GAL Valea Crasnei și Barcăului în trei exemplare (un original și două copii conforme cu originalul) și în format electronic (CD-uri – 4 exemplare, care va cuprinde scan-ul dosarului Cererii de Finanțare).


Totodată toate proiectele depuse la GAL Valea Crasnei și Barcăului vor avea anexat un REZUMAT în care solicitantul va detalia modul în care proiectul se încadrează în strategie și criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește.


Calendar Lansări Apel_iunie2017

Calendar Lansări Apel_iunie2017

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE - publicat 21.08.2017

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE - publicat 14.09.2017

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE - publicat 18.10.2017

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE - publicat 18.01.2018

CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI DE SELECTIE -sumele lansate in 2018 dupa realocari publicat 19.03.2018

Calendar estimativ 26.04.2018

CALENDAR APELURI DE SELECTIE – Iunie 2018 leader CDRJ MM

CALENDAR APELURI DE SELECTIE – OCTOMBRIE 2018 leader CDRJ MM

CALENDAR APELURI DE SELECTIE – ianuarie 2019 – publicat 16.01.2019

CALENDAR APELURI DE SELECTIE – mai 2019 – publicat 02.05.2019

CALENDAR APELURI DE SELECTIE – iulie 2019 – publicat 19.07.2019

CALENDAR APELURI DE SELECTIE – ianuarie 2020 – publicat 23.01.2020

CALENDAR APELURI DE SELECTIE – noiembrie 2021 – publicat 20.10.2021

Calendar_M3_6B_feadr_Redacted publicat 06.01.2023

Calendar_M5_6A_euri_Redacted publicat 06.01.2023

Top